Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Læskovgård

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Læskovgård”.

Foreningen har Køge Kommune som hjemsted og formandens bopæl som adresse.

2. Foreningens medlemmer

Berettigede og forpligtigede til medlemskab er ejere af de fra matrikel nummer 19 A med flere af Bjæverskov by og sogn udstykkede ejendomme, hvorpå der er tinglyst deklaration om blandt andet pligt til medlemskab af grundejerforeningen.

Ved ejerskifte indtræder ny ejer i alle den tidligere ejers rettigheder og hæfter for alle dennes forpligtigelser overfor foreningen uanset alle modstående aftaler – herunder i refusionsopgørelse – mellem tidligere ejer og ny ejer.

Ejerskifte skal anmeldes til foreningen senest 14 dage før fraflytningen.

Andele af foreningens formue kan ikke af medlemmerne – ved overdragelse af disses ejendomme eller på anden måde – kræves udbetalt, omsættes eller i øvrigt gøres til genstand for særskilt retsforfølgning fra de enkelte medlemmers kreditorers side.

3. Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere.

Foreningen administrerer vedligeholdelsen af de i ovennævnte deklarationer omtalte private stier, veje, græsplæner, bede og øvrige fælles arealer og anlæg, i det omfang, der ikke er truffet aftale med kommunen om dennes overtagelse af vedligeholdelsen af bestemte dele af arealerne.

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og har til opgave at

 • vælge bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisorer.
 • godkende budget og regnskab
 • fastsætte kontingent
 • fastsætte regler for benyttelse af fælles arealer og anlæg, samt træffe beslutning om eventuel ændring af disse
 • vedtage ændringer i foreningens vedtægter
 • optage spørgsmål af fælles interesse til drøftelse

Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent, der sammen med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet af generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i indkaldelsen optages med fuld ordlyd.

Indkaldelse sker på ejendommen, med mindre ejeren skriftligt har anmeldt anden adresse.

Årlig ordinær generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Formandens beretning
 1. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 1. Indkomne forslag
 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt vedtagelse af kontingent
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 1. Valg af 2 revisorer
 1. Valg af bestyrelses- og revisorsuppleanter
 1. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal – for at blive behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling – være indleveret skriftligt til formanden senest 3 dage efter dateringen på generalforsamlingsindkaldelsen.

Forslag, der stilles efter indkaldelse er udsendt, skal – i fuld ordlyd – meddeles foreningens medlemmer mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Til vedtagelse af forslag, herunder også vedtægtsændring, kræves stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Hver ejendom har én stemme.

Stemmeberettigede er sådanne medlemmer af foreningen, som er ejere af det i § 2 nævnte område eller disses ægtefæller/ samlevere.

Stemmeafgivelse kan ske pr. brev.

En brevstemme skal – for at være gyldig – være formanden i hænde senest på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen indledes.

Der kan ikke afgives stemme via fuldmagt.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Skriftlig afstemning skal dog finde sted ved valg til bestyrelse med videre i tilfælde, hvor der er foreslået flere kandidater, end der kan vælges.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes når mindst 10 husstande fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 1 måned efter begæringens indgivelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

 5. Foreningens ledelse

Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af formand samt yderligere 4 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen.

To bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg, hvori også kan inddrages medlemmer uden for bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor kan kun vælges sådanne medlemmer af foreningen, som er ejere af – og bosiddende i – det i § 2 nævnte område eller disses ægtefæller.

Der kan dog kun vælges ét medlem pr. parcel.

Bestyrelsen leder foreningens daglige anliggender og er beslutningsdygtig, når halvdelen, inklusive formanden – eller når denne har forfald, næstformanden – er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.

Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser af ikke principiel karakter.

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Ved dispositioner over foreningens indestående på opsigelseskonto (vejfond) tegnes foreningen af formanden – eller i dennes fravær næstformanden – sammen med kassereren.

Foreningen tegnes af kassereren ved dispositioner over foreningens budgetkonto.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden – eventuelt dennes stedfortræder eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer – finder det påkrævet. Bestyrelsen skal dog afholde møde mindst 2 gange årligt.

Referater af bestyrelsesmøder skal godkendes og underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet. Formanden og kassereren kan dog få nødvendige udlæg refunderet ifølge regning.

 6. Kontingent

Årskontingent betales én gang årligt pr. 1. september – med sidste rettidige indbetalingsdato den 6. i samme måned.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest den 6. september, kan bestyrelsen efter 2 forgæves skriftlige påkrav med 10 dages mellemrum, overgive fordringen til retslig inkasso.

7. Foreningens budget og regnskab

Bestyrelsen udarbejder – til forelæggelse og godkendelse på foreningens årlige ordinære generalforsamling – forslag til drifts- og investeringsbudget for det kommende foreningsår.

Såfremt der af bestyrelsen planlægges indkøb af varer og eller tjenesteydelser til et samlet beløb på over kr. 10.000, skal dette fremgå specifikt af foreningens budget.

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Kassereren forestår inkassation af kontingenter samt betaling af de for foreningen fornødne løbende udgifter i henhold til det på generalforsamlingen vedtagne budget.

Den daglige regnskabsmæssige registrering (kassebilag og bilagsarkivering) samt udarbejdelse af årsregnskab og budgetforslag påhviler kassereren.

Foreningens likvide beholdning består af kassebeholdning og indestående på bankkonti.

8. Veje, fortov og fællesarealer

Det påhviler parcelejere, til hvem kørsel og lignende forårsager skader på fortov, kantstene, vejbelysning, vej- og stibelægning samt på planter eller andre fælles faciliteter, at få disse repareret til samme standard som før ødelæggelsen.

Eventuel regres overfor tredjemand eller lignende er grundejerforeningen uvedkommende.

Såfremt en eventuel ødelæggelse på fællesfaciliteterne ikke er udført senest en måned efter skriftlig påtale fra grundejerforeningen, forbeholder denne sig ret til at lade reparationer udføre på parcelejerens regning.

9. Ordensregler

De almindelige regler af ordensmæssig karakter, som eksempelvis findes i de på ejendommen tinglyste servitutter, i færdselslov, hundelov (herunder løse hunde), hegnslov, byggelovgivning, bygningsvedtægt, politivedtægt og sundhedsvedtægt, vil foreningen søge respekteret.

Eventuelle overtrædelser af disse bestemmelser, som ikke kan bringes til ophør ved foreningens påtale vil – såfremt væsentlige fælles interesser for medlemmerne krænkes – blive anmeldt til de respektive myndigheder.

Herunder fastsættes følgende specifikke ordensregler:

 • Motorkørsel må kun finde sted i nødvendigt omfang og så hensynsfuldt som muligt. Lastvogne, ikke indregistrerede personvogne samt campingvogne må ikke parkeres på områdets veje og pladser
 • Færdsel og ophold på fællesarealerne skal altid ske under hensyntagen til beplantningen
 • På fællesarealer er leg, der er til ulempe for beboerne, til skade for fælles anlæg eller til hindring for en rimelig afvikling af færdselen, ikke tilladt.
 • På fællesarealer, på pladser og veje er brug af flitsbuer, pile, luftbøsser, kasteknive og lignende forbudt
 • På pladser, veje, stier og øvrige fællesarealer må ikke efterlades affald
 • Det er ikke tilladt, uden forud indhentet tilladelse fra grundejerforeningen, at benytte fællesarealer, pladser og stier til oplagsplads for materialer til hus og have, haveaffald eller lignende, ligesom det i det hele taget ikke er tilladt at anvende disse arealer på en måde, der beslaglægger dele heraf.

 

Denne side er senest opdateret april 2018.